การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน


โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีนโยบายการรณรงค์ให้อุบัติเหตุภายในโรงงานเป็นศูนย์ แต่โดยส่วนใหญ่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เสมอ อุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อโรงงานได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเรามักมองหาคนผิดจนอาจลืมไปว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ คำตอบก็คือ สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงนั่นเอง

กว่า 80% ของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของตัวบุคคล กล่าวคือ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงจะนำไปสู่อุบัติเหตุมากกว่าสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงถึง 4 เท่า หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่พื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงนั้นให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

สิ่งที่จะได้รับ :

  คู่มือการอบรม

  ประกาศนียบัตร