การฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน

อุบัติเหตุในที่ทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไร?

อุบัติเหตุในที่ทำงานนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เรามักมองหาคนผิดและลงโทษ จนอาจลืมไปว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรกันแน่?? คำตอบก็คือ สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงนั่นเอง กว่า 80% ของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของตัวบุคคลกล่าวคือ ‘พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้สูงถึง 4 เท่าของสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

หลัก 4M

การใช้หลัก 4M ช่วยให้เราค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุในที่ทำงานทั้งจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง

7 แนวทางในการส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย

1. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการระบุ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความอันตราย

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฏระเบียบ
หรือมาตรฐานของบริษัทเป็นประจำ

3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่า
อุปกรณ์อยู่ในสภาวะปกติ

4. ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
ของอุบัติเหตุทุกครั้ง พร้อมทั้ง
แก้ไขจุดบกพร่องและข้อผิดพลาด

5. จัดอบรมเพิ่มความตระหนักต่อพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องปรับปรุงเนื้อหาทันทีและอบรมซ้ำ
เพื่อให้พนักงานจดจำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยได้

6. จัดให้มีการสำรวจตรวจสอบความปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยมากขึน

7. ให้การชื่นชมหรือประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น
ที่มีพฤติกรรมเหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

 

ระบบการทำงานอย่างปลอดภัยนั้นจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อพนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยง
มีความระมัดระวังต่อพื้นที่ปฏิบัติงานที่อันตราย และรับรู้ว่าพฤติกรรมใดไม่ควรปฏิบัติ
หากพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม อุบัติเหตุก็จะลดลง และเมื่อเราปฏิบัติตามกฏระเบียบที่จัดตั้งขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน และลดอุบัติเหตุอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Brochure

บทความล่าสุด
สื่อตีพิมพ์
ประเภท
FACEBOOK