BCP/BCM (การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ/การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)

ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ เช่น แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการพัฒนา BCP (การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่คุกคามความอยู่รอดของธุรกิจของพวกเขา ในทางกลับกัน แม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ทุกปี แต่ BCP นั้นยังไม่แพร่หลายมากนัก และการพัฒนาของ BCP ก็ล่าช้าไปอย่างมากเนื่องจากขาดกำลังคนและความรู้ความชำนาญ ดังนั้นเราจึงให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม BCP แก่บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการวิกฤตและการกำหนดแผนรับมือเหตุฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของธุรกิจ

————————————————————————————————————————————————————————————————–

  บริการ 1: การสนับสนุนการเตรียมคู่มือ BCP

————————————————————————————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาการเตรียมคู่มือ BCP: 

“การตรวจสอบประเมินความเสียหาย”

“การพัฒนาระบบในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน”

“การตั้งเป้าหมายของความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

“การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ”

“การพัฒนากฏขั้นต้นและการรับมือความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การตรวจสอบและการดำเนินการตามมาตรการรับมือ

“การทำรายงาน/คู่มือ”

สำหรับลูกค้าที่:

♦ จำเป็นต้องพัฒนา BCP (แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ตามที่ขอโดยสำนักงานใหญ่ของญี่ปุ่น (หรือต่างประเทศ)

♦ ต้องการดำเนินธุรกิจที่สำคัญต่อไปและรักษาห่วงโซ่อุปทานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติอย่างกะทันหัน

♦ ต้องการปรับปรุง BCP ที่มีอยู่และเพิ่มความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ

♦ มี BCP แต่กังวลว่าเนื้อหาเพียงพอหรือไม่

เนื้อหาการบริการ:

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยคุณระบุปัญหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ) ในบริษัทของคุณ และพัฒนาคู่มือ BCP ที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงมาตรการรับมือปัญหากระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ หากคุณมี BCP อยู่แล้ว เราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและแนะนำคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมได้

จุดสำคัญ!

♦ ระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละประเทศ (แผ่นดินไหวไม่ใช่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดเสมอไป)

♦ สร้าง BCP ที่ “เรียบง่ายและเข้าใจง่าย” ซึ่งสามารถแบ่งปันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้

♦ นอกจากการจัดเตรียมคู่มือแล้ว เราสามารถระบุปัญหาที่ต้องแก้ไขล่วงหน้าด้วย

  ระยะเวลาในการจัดทำ (ราว): ราคา (ราว): 
3-6 เดือน กรุณาติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียด

ประเด็นในการพิจารณา: ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ อื่น ๆ  

♦ แผ่นดินไหว —————– มีความเสี่ยงสูงในประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้ขอบรอยต่อแผ่นธรณีหรือรอยเลื่อนที่มีพลัง เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์

♦ ภัยพิบัติจากพายุและอุทกภัย ————— ความเสี่ยงสูงมากในลุ่มน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา

♦ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ———- มีความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงภูมิภาค หากเป็นแหล่งกำเนิดในประเทศ การติดเชื้ออาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงอื่น ๆ

♦ ไฟไหม้ / การระเบิด ———- โดยเฉพาะที่สถานที่ผลิต อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและ 5S ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง

♦ ข้อพิพาทแรงงาน ————เกิดขึ้นเป็นระยะเนื่องจากการขอสวัสดิการที่ดีขึ้นและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

♦ การฉ้อโกงภายใน ———— ม่เพียงแต่การสูญเสียทางการเงิน แต่ยังสูญเสียความไว้วางใจของพันธมิตรทางธุรกิจด้วย

♦ การปฏิบัติตาม —- มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง และได้รับคำสั่งให้ระงับการดำเนินการ

————————————————————————————————————————————————————————————————–

  บริการ 2: การฝึกอบรมการจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติ BCP

————————————————————————————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาในการฝึกอบรมการจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติ BCP: 

“การอธิบายถึงเป้าหมายในการฝึกอบรม, การเลือกผู้เช้าร่วมการฝึกอบรม”

“การพิจารณารูปแบบการฝึกอบรม”

“การสร้างสถานการณ์ในการฝึกอบรม”

“การปฏิบัติการฝึกอบรม”

“การเตรียมรายงานการประเมิน

“การตอบรับจากการฝึกอบรม”

สำหรับลูกค้าที่:

♦ ไม่มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของ BCP บริษัทที่มีอยู่

♦ มี BCP แต่ไม่เป็นที่รู้จักในบริษัท

♦ อยากทำการฝึกฝนการจำลองถานการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียดบริการ:

เราจะจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณจากรูปแบบการฝึกอบรมต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

จุดสำคัญ!

♦ สร้างสถานการณ์ที่สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ ไม่ใช่ทำการตัดสินแบบสุ่ม

♦ การฝึกอบรมจะทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือภาษาเพื่อให้เสมือนสถานการณ์จริง

♦ ทบทวนและประเมินผลการอบรม นำไปสู่การทบทวนคู่มือฉบับสมบูรณ์

  ระยะเวลาในการจัดทำ (ราว) ราคา (ราว): 
3 เดือน – กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียด

ประเด็นในการพิจารณา:รูปแบบการฝึกฝนหลัก

รูปแบบ “การอ่าน-สคริปต์”: ระดับความเสมือนจริง/ระดับความยาก: ต่ำ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะอ่านสคริปต์ที่อธิบายถึงภัยพิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCP ที่เตรียมไว้

รูปแบบ “การตอบคำถาม” : ระดับความเสมือนจริง/ระดับความยาก: ปานกลาง

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับสถานการณ์และสถานการณ์ที่ท้าทายที่แตกต่างกัน และต้องพิจารณามาตรการรับมือที่คาดหวังในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ มีผลในการตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือ BCP

รูปแบบ: “การมอบหมายสถานการณ์: ระดับความเสมือนจริง/ระดับความยาก: สูง

ปัญหาจากสถานกาณณ์ต่าง ๆ จะถูกนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทีละคน เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลแบ่งผันมากเท่าใดและมีการสื่อสารกับผู้ที่สมควรหรือไม่ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามคู่มือของพนักงานแล้ว รูปแบบการฝึกอบรมนี้ยังเป็นรูปแบบที่ได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากสามารถคาดหวังในการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมผ่านการฝึกอบรมนี้ได้