การอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย


เพลิงไหม้จัดเป็นอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายกับสถานประกอบการสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจากประสบการณ์การสำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านเพลิงไหม้ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของบริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นั้นหลายครั้งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร ทำให้มีการจัดการบริเวณจุดเสี่ยงอย่างไม่เหมาะสม อีกทั้งบุคลากรไม่สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงได้ด้วยตนเองทำให้ขาดการป้องกันเบื้องต้น

หลักสูตรการอบรมนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นถ่ายทอดตรงจากวิศวกรประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ตั้งแต่องค์ประกอบการเกิดอัคคีภัย การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และการจัดการพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทบทวนความรู้และสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าอบรมทุกระดับ

เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

    สถิติการเกิดเพลิงไหม้

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้

    หลักการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

    ระบบการแจ้งเตือนและระงับเหตุเพลิงไหม้

    หน่วยดับเพลิง

สิ่งที่จะได้รับ:

  ผลการทดสอบรายบุคคล                 ประกาศนียบัตร

⠀⠀⠀⠀


ลักษณะการอบรม: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

On-site: หลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดการอบรม โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสถานที่จริง นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการทดสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพลิงไหม้ในสถานประกอบการของผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคล ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


Online: หลักสูตรอบรมนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมในยุค New normal ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือของท่าน โดยหลักสูตรนี้จะทำการอบรมและร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์


⠀⠀⠀⠀