การประเมินความเสี่ยงอุทกภัย


น้ำท่วมจัดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเกิดน้ำท่วมได้ง่าย ดังตัวอย่างการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายอย่างมหาศาลเนื่องจากขาดการประเมินความเสี่ยงอุทกภัยทำให้ไม่มีการเตรียมแผนรับมือที่เหมาะสม จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจและประเมินความเสี่ยงอุทกภัยสำหรับสถานประกอบการโดยเฉพาะ โดยจะทำการสำรวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมประกอบกับการใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่อวิเคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์ ผลการวิเคราะห์จะแสดงภาพออกมาทั้งแบบสองมิติและสามมิติซึ่งง่ายต่อการพิจารณา ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นตัวช่วยในการคาดการณ์และประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดน้ำท่วมเพื่อจัดทำแผนรับมือ  โดยโปรแกรมการวิเคราะห์นี้ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงอุทกภัยเท่านั้น ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือ อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น


หัวข้อในการพิจารณา

    ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่

    คาบอุบัติซ้ำ (Return period)

    ประวัติการเกิดน้ำท่วม (Flood history)

    การจัดการระบบระบายน้ำในพื้นที่และนิคมอุสาหกรรม

    การจัดการและมาตรการในการรับมือน้ำท่วม