การอบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์


มีการใช้งานรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) เป็นจำนวนมากในสถานประกอบการ โดยเฉพาะพื้นที่จัดเก็บสินค้าซึ่งมักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโฟล์คลิฟท์บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเกิดกับบุคลากรหรือทรัพย์สินล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายทั้งสิ้น

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการอบรมประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินพฤติกรรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ของผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งชี้แนะจุดเสี่ยงและเทคนิคในการขับอีกด้วย เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้                       

 

       สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

        ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์

       ความเสี่ยงและเทคนิคในการขับรถโฟล์คลิฟท์

       การเลือกใช้และคุณสมบัติของรถโฟล์คลิฟท์

       การตรวจสอบและการบำรุงรักษา

       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สิ่งที่จะได้รับ:

    คู่มือการอบรม             

       ประกาศนียบัตร