การประเมินความเสี่ยงโครงสร้างอาคารโดยการใช้โดรน


โดยส่วนใหญ่ความเสี่ยงอันเกิดจากโครงสร้างอาคารมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามอยู่เสมอ เนื่องจากยากต่อการสำรวจและมีจุดอับที่มองเห็นได้ยากอยู่หลายแห่ง การละเลยนี้สามารถส่งผลให้ความแข็งแรงของอาคารลดลงและไม่สามารถรับมือต่อภัยพิบัติรุนแรง เช่น ลมพายุ ได้

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สถานประกอบการของท่านและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจนี้ เพื่อช่วยตรวจสอบจุดเสี่ยงแม้ในตำแหน่งที่ยากต่อการมองเห็น และแจ้งต่อลูกค้าพร้อมทั้งแนะข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หัวข้อการสำรวจ

  สภาพภายนอกของอาคารและสาธารณูปโภค

  การซ่อมบำรุงอาคารและสาธารณูปโภค

  ความเสียหายในอดีต