การประเมินความเสี่ยงระบบแผงโซล่าเซลล์โดยการใช้โดรน


ปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์นิยมนำมาติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนในหลายภาคส่วน ทั้งระดับครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ โดยส่วนมากจะติดตั้งที่บริเวณหลังคา ซึ่งยากต่อการตรวจสอบความผิดปกติ อีกทั้งสถานประกอบการบางแห่งอาจไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ทำให้แผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งนั้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้น

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการนำโดรนที่มีกล้องคุณภาพสูงและสามารถตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงภัยนี้ โดยสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งให้คำแนะนำสาเหตุของความร้อนที่เกิดขึ้นบนแผงโซล่าเซลล์และมาตรการในการป้องกันแก่ท่าน