หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มความตระหนักต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน


หลักสูตรนี้จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนและรับรู้ถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยการสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ ประกอบกับกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

     ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

    ลักษณะของผู้ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ

     ความรับผิดชอบของผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

      ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

      แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


สิ่งที่จะได้รับ :

                                                       

     คู่มือการอบรม     ผลการทดสอบรายบุคคล     ประกาศนียบัตร