ในประเทศไทยมีการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลก ทางบริษัทอินเตอร์ริสค์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและจัดทำหลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยขึ้นทางบริษัทมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้

การอบรมนี้เป็นการทบทวนองค์ความรู้เก่าควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่การขับขี่ให้ปลอดภัยและยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรอบรมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม กระชับเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วยเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เอกสารประกอบการอบรมพร้อมทั้งรายงานประเมินผลหลังจากการอบรม

การฝึกอบรมเลือกได้ 2 แบบได้แก่การฝึกอบรมแบบ in-house และแบบออนไลน์

หลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น: BASIC COURSE

เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด หลักสูตรนี้สามารถอบรมให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

เนื้อหาจะประกอบไปด้วยการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การเตรียมตัวก่อนขับขี่ เทคนิคการขับขี่ และ

กฏหมายจราจรเบื้องต้น เพิ่มเติม..

หลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักในการขับขี่: AWARENESS COURSE

เนื่องจากหลักสูตรพื้นฐานได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทจึงได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและ

ความสูญเสียที่ตามมา โดยให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยสร้าจิตสำนึก

ให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการอบรมมารยาทผู้ขับขี่: MANNER COURSE

หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อปลูกฝังมารยาทในการขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ขนส่งสินค้า

ผู้ขับขี่สำหรับผู้บริหาร รวมไปถึงผู้ขับขี่รถโดยสาร โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องของมารยาท

และการควบคุมอารมณ์ขณะขับขี่ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้อื่น

หลักสูตรการอบรมขับขี่รถบรรทุก: TRUCK COURSE

ประเทศไทยมีการใช้รถพ่วงและรถบรรทุกในการขนส่งภายในประเภทเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการขนส่ง

แบบรับจากมือผู้ส่งและส่งถึงมือผู้รับ (Door to Door Service) ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ทำให้จำนวนการจดทะเบียนรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

ภายใต้พรบ.ขนส่งนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมา

เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ความปลอดภัย ในการขับขี่ให้มีความตระหนักถึงการขับขีอย่างปลอดภัย และความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากเทคนิคการขับขี่รถบรรทุก

หลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์: MOTORCYCLE COURSE

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวสูงขึ้นตามไปอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ความรู้

และเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ขับขี่ เพื่อให้รู้จักป้องกัน

และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

Road Safety Brochure PDF