InterRisk Asia (Thailand) Co., Ltd.

บริการ

บริการสำรวจความเสี่ยง

สำรวจความเสี่ยง

ดำเนินการตรวจสอบโรงงาน โดยทำการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการระเบิดและการเกิดอัคคีภัยเป็นหลัก นอกจากนี้ยังทำการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและให้คำแนะนำในจุดที่ควรทำการแก้ไข

สำรวจความเสี่ยงด้านอุทกภัย

ให้คำปรึกษาโดยทำการสำรวจ ณ สถานที่จริงและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือและป้องกันการเกิดอุทกภัยของท่าน

สำรวจอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการสำรวจการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

สำรวจเพื่อเริ่มทำประกันภัย

บริการประเมินความเสี่ยงให้กับสถานที่และโรงงานของท่านก่อนการทำประกันภัย

สำรวจความปลอดภัยของพนักงาน

ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

สำรวจความเสี่ยงด้านโจรกรรม

ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันการโจรกรรมโดยสัมภาษณ์ข้อมูลและออกสำรวจ

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

เมื่อท่านเกิดปัญหาใดๆก็ตาม เราจะเข้าไปตรวจสอบและให้คำปรึกษา เพื่อช่วยท่านค้นหาวิธีการพัฒนาสถานที่ทำงานและแนวทางในการแก้ไขกฎระเบียบ และมีการติดตามผลการพัฒนาของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาระบบในการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริษัทของท่านมากยิ่งขึ้น

บริการจัดสัมมนา

สัมมนาทุกด้าน

บริการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่่ยวกับการจัดการความเสียงที่ท่านสนใจ โดยจะบริการจัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทตามที่ท่านต้องการ