InterRisk Asia (Thailand) Co., Ltd.

วัตถุประสงค์ของบริษัท อินเตอร์ริสค์เอเชียไทย

สำรวจประเมินความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวท่าน

บริษัทเรา คือบริษัทเฉพาะทางด้านการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้เครือบริษัท MS&AD โดยมีบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ และนิสเซย์ โดวา อินชัวรันส์อยู่ในเครือเดียวกัน ในปัจจุบันบริษัทที่ดำเนินการในต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงอยู่รอบตัว ได้แก่ อัคคีภัย โจรกรรม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งทางบริษัทเรานั้นจะดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยง เพื่อแนะนำข้อเสนอแนะให้แก่ท่าน

หากท่านพบปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาด้านล่างนี้ กรุณาปรึกษาเรา

เมื่อท่านพบปัญหาดังนี้ [สำหรับภาคอุตสาหกรรม]
มีการใช้วัตถุอันตรายเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานที่ญี่ปุ่นแล้ว ยังไม่มั่นใจในเรื่องระบบการจัดการวัตถุอันตรายนั้นๆ
ระยะหลังนี้มีอุบัติเหตุในโรงงานบ่อย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากก่อตั่งโรงงานมามากกว่า 30 ปี
มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในคลังไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อเช็คสต็อก
เมื่อท่านพบปัญหาดังนี้ [สำหรับผู้จัดจำหน่าย]
เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กในห้องครัว จึงต้องการเพิ่มระบบปลอดภัย แต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ พบว่าไม่สามารถอพยพได้ทันท่วงที
ข้อมูลสินค้าหรือของในคลังไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อเช็คสต็อก

ให้คำปรึกษาในการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยให้กับกิจการของท่าน

ทางเราจะดำเนินการสนับสนุนบริษัทของท่าน ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย และจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับพนักงานของท่าน เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการป้องกันอัคคีภัย

หากท่านพบปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาด้านล่างนี้ กรุณาปรึกษาเรา

เมื่อท่านพบปัญหาดังนี้ [สำหรับภาคอุตสาหกรรม]
ระยะหลังมานี้หลายๆ โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอัคคีภัย
ต้องการให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัยเป็นประจำ
มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรเป็นประจำ แต่ต้องการทำการตรวจสอบอีกครั้ง
ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารอุบัติเหตุของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
เมื่อท่านพบปัญหาดังนี้ [สำหรับผู้จัดจำหน่าย]
ต้องการสร้างกฎระเบียบด้านการป้องกันอัคคีภัย แต่ไม่ทราบวิธีการดำเนินการ
กังวลว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริง จะไม่ทราบวิธีการนำทางอพยพ
ต้องการทราบถึงกฎระเบียบในการป้องกันการโจรกรรม และวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพ